بوستر پمپ

بوستر پمپ به منظور تامین اب و فشار مورد نیاز وسایل خاموش کننده آتش در ساختمان استفاده می شود. بوستر پمپ باید دارای 2 پمپ باشد که هر یک به صورت جدا توانایی تامین آب به منظور اطفا حریق را داشته باشد.  فشار مورد نظر توسط مهندسان شماور ساختمان بر  اساس مقررات ملی ساختما و آتش نشانی محاسبه می گردد.